Wmo begeleiding/ WLZ

Begeleiding is ondersteuning bij zelfredzaamheid. Begeleiders helpen te compenseren bij (al dan niet verloren) regelvermogen. Dit kunnen hele praktische zaken zijn zoals, hoe ga je om met binnenkomende post, maar begeleiding kan er ook uit bestaan dat er samen met de begeleider gekeken wordt hoe ruzies met buren of familie voorkomen kunnen worden. Begeleiding wordt geboden in de thuissituatie. Begeleiding heeft tot doel dat iemand zelfstandig kan blijven wonen in de thuissituatie. Belangrijke onderdelen van de begeleiding zijn; stimuleren van participatie in de maatschappij en voorkoming van verwaarlozing.

Door te werken met een team van ervaren krachten, die een breed scala aan kennis en inzichten hebben, kunnen wij de cliënt bewust laten worden van zijn eigen kracht en zijn zelfredzaamheid versterken. En met de kwaliteiten om mensen in beweging te zetten geven wij de cliënt en de betrokkenen om hem heen, het inzicht en de motivatie om gezamenlijk zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving.

Geen enkele situatie is gelijk en geen mens hetzelfde. Daarom wordt er aan het begin van elk begeleidingstraject een individueel begeleidingsplan gemaakt. Hierin wordt opgenomen wat het doel van de begeleiding is en wat de afspraken tussen de begeleider en de cliënt zijn.

Tot en met 2014 viel de begeleiding onder de AWBZ. Vanaf 2015 wordt de begeleiding vanuit de Rijksoverheid gedecentraliseerd en zijn de verschillende Nederlandse gemeentes verantwoordelijk voor het regelen van de zorg voor de eigen inwonenden. Voorzieningen voor zorg (en vanaf 2015 dus ook de begeleiding) vallen onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo).

Zorggroep Stad en Ommeland heeft een contract met bijna alle gemeentes in Groningen, In de provincie Groningen kunnen wij hierdoor als voorkeursaanbieder (zorg in natura) gekozen worden. Ook is het mogelijk dat u, met uw een persoonsgebonden budget (PGB), zelf afspraken maakt met Zorggroep Stad en Ommeland.
Ook heeft Zorggroep Stad en Ommeland een overeenkomst met zorgverzekeraar Menzis voor de Wet Langdurige Zorg ( WLZ). Via de WLZ kunnen Cliënten met een verstandelijke beperking begeleid wonen.

Voor zowel de Wmo begeleiding als de begeleiding vanuit de WLZ, wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht. De eigen bijdrage wordt opgelegd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. Mensen met een minimaal inkomen, krijgen soms de eigen bijdrage vergoed. Vanuit bepaalde aanvullende zorgverzekeringen kunt u dit vergoed krijgen. Als u geen aanvullende verzekering heeft, krijgt u soms een vergoeding van uw gemeente. Als u niet goed weet, hoe dit werkt, kunt u dit aan uw begeleider vragen. Graag brengen wij de mogelijkheden voor u in kaart.

Zorggroep Stad en Ommeland heeft geen aanvullende dienstverlening. Op het moment dat u een indicatie heeft, wordt de zorg op grond van deze indicatie vergoed. Er worden geen aanvullende tarieven gehanteerd.